Escape hoods

ฮู้ดหนีภัยฉุกเฉิน

Escape hoods

ฮู้ดหนีภัยฉุกเฉินเป็นอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่มีไส้กรองอากาศ เพื่อการหนีภัยในกรณีของไฟไหม้และ/หรืออุบัติเหตุการรั่วของสารเคมี ฮู้ดหนีภัยฉุกเฉินของ Sundström Safety มีให้เลือกใช้งานในหลากหลายรูปแบบโดยมีตลับไส้กรองใช้ร่วมที่แตกต่างกัน ขึ้นกับสภาวะการรับสัมผัสก๊าซหรือสารเคมีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

อยู่กับที่

เคลื่อนที่