Compressed air

ปกรณ์หน้ากากแบบใช้ต่อกับคอมเพลสเซอร์ส่งอากาศ

ปกรณ์หน้ากากแบบใช้ต่อกับคอมเพลสเซอร์ส่งอากาศ

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศอัดเข้าหน้ากากตลอดเวลาของ Sundström Safety ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อปกป้องผู้ใช้ในสภาพการทำงานที่มีสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ค่อยมีสภาวะสัญญาณเตือน หรือไม่อาจดูดกลืนในตลับไส้กรองก๊าซได้ รวมทั้งในสภาพการทำงานที่มีสารพิษปนเปื้อน โดยสามารถใช้งานเป็นทางเลือกของการป้องกันไส้กรองได้ตลอดเวลาเพื่อการทำงานที่ยากลำบาก ร้อน หรือยาวนาน

MODEL

ตลับไส้กรอง

ท่อส่งแรงดันอากาศรุ่น