Faq

Sundström kompetansesenter innehar stor ekspertise, og vil sikre at du kan identifisere og bruke riktig åndedrettsvern i ditt arbeidsmiljø. Støtte som sikrer at du kan jobbe og puste uten problemer, og fremfor alt trygt.

Sundström Safety AB produserer pustevernutstyr for industriell bruk. Produktene er konstruert for å beskytte brukeren mot farlige og smittsomme stoffer ved å filtrere innåndingsluften. De beskytter ikke mot farlige og smittsomme stoffer som brukeren kan generere under utånding, da disse produktene ikke filtrerer utåndingsluften.

Produktene til Sundström Safety AB omfattes av EU-direktiv 2016/425 om personlig verneutstyr og er sertifisert iht. relevante og gjeldende EN-standarder, samt hele, eller deler av produktutvalget, er også godkjent av tilsvarende standarder og forskrifter i USA og Australia. I tillegg har mange av produktene såkalt systemgodkjenning, noe som betyr at de kun er godkjent for bruk sammen med produkter som er testet og godkjent sammen.

Produktene til Sundström Safety AB oppfyller ikke EU- og rådsdirektiv 93/42/EF for medisinsk utstyr og standardene som gjelder for medisinsk utstyr som brukes i helsevesenet. Dette skyldes det faktum at produktene til Sundström Safety AB ikke beskytter mot potensielt farlige og smittsomme stoffer som brukeren kan generere under utånding, da disse produktene ikke filtrerer utåndingsluften. Videre er ikke produktene til Sundström AB sterile.

Bruk av produktene til Sundström Safety AB i situasjoner og miljøer hvor det er et krav om filtrering av både innåndings- og utåndingsluften skjer utelukkende på¨ brukerens/organisasjonens egen risiko. Det er ikke tillatt å bruke produkter sammen som ikke er testet og godkjent sammen, og er derfor også på brukerens/organisasjonens egen risiko.

For detaljert informasjon om funksjonalitet, standarder og godkjenninger henvises til www.srsafety.com
Rent og tørt i romtemperatur, i en godt omsluttende pakning, f.eks. en plastpose.
"Det finnes ikke noe enkelt og klart svar på hvor lenge et gassfilter varer. Mengden parametere som påvirker filterets levetid gjør at stor sett alle tilfeller blir unike. Det er viktig at arbeidsgiveren oppretter et program for åndedrettsbeskyttelse, som inneholder tydelig informasjon om når filteret skal byttes. Dette er spesielt viktig når det gjelder gassfilter, ettersom disse ikke gir noen rensende effekt når de er mettet. Det er ikke alltid egnet å bruke lukt/smak som sensor ettersom mange stoffer ikke har tydelige lukt- og smaksegenskaper. Nedenfor finner man en rekke faktorer som påvirker levetiden til et gassfilter. Konsentrasjon: Stoffets konsentrasjon er et svært viktig aspekt når man skal bedømme filterets levetid. Høy konsentrasjon innebærer kortere levetid og motsatt. Luftfuktighet og temperatur: Luftfuktighet og temperatur er en viktig parameter, og vanligvis er det slik at høy luftfuktighet gir kortere levetid for filteret. Varmere luft og høy luftfuktighet inneholder betydelig mer vann per volumenhet. Forurensning - blanding av forurensninger: Forurensninger og blandinger av disse påvirker filtrene mye. Filtrenes brukstid varierer derfor fra arbeidsmiljø til arbeidsmiljø. Luftvolum, det vil si brukerens fysiske forutsetninger: Mengden luft som passerer gjennom filteret avgjør hvor mye forurensning filteret utsettes for. Man forbruker mer luft per minutt når man arbeider tungt enn når man arbeider lett. De individuelle forskjellene er store, og personer som utfører samme arbeid i samme miljø kan ha store forskjeller i luftforbruk."
Partikkelfilter SR 510, P3 R er et såkalt mekanisk filter. Et mekanisk filter fungerer stort sett som et finmasket nett der partiklene fester seg og den rene luften passerer via svært små hull i filtermediet. Jo flere partikler som fester seg i mediet, jo mer effektiv blir filtreringen. Det betyr at man må bytte filter når pustemotstanden økes betydelig. SR 510 er testet mot en partikkelstørrelse på 0,4 mikron, noe som anses å være den partikkelstørrelsen som er vanskeligst å fange med et partikkelfilter. Større og mindre partikler fanges lettere opp av filteret. SR 510 fanger alle slags partikler som damp, røyk, spray, sporer, bakterier og virus.
Nei, det fører til lekkasje mellom masken og ansiktet og gir dårligere beskyttelse. Bruk i stedet brilleholder SR 341.
"R=Gjenbrukbar dvs. at det kan brukes flere ganger. NR= Ikke gjenbrukbar, dvs. at den kun må brukes på ett skift.
Den nominelle beskyttelsesfaktoren er basert på laboratoriemålinger, og er det laveste nivået som en åndedrettsbeskyttelse må oppfylle. Den tildelte beskyttelsesfaktoren er basert på arbeidsplassmålinger og den faktiske beskyttelsesfaktoren som en faglært bruker antas å få.
En helmaske har større kontaktflate mot ansiktet og en kraftigere rem som holder masken på plass, dermed reduseres risikoen for lekkasje mellom masken og ansiktet.
Forfilteret fanger opp grov damp og partikler, skiftes ofte og forlenger levetiden på partikkelfilter SR 510 P3 R.
Kvartsdamp som pustes inn, kan forårsake sykdommer som silikose, som er en uhelbredelig lungesykdom. Det kan også ta mange år (10-30) før sykdommen oppdages etter at man har vært utsatt for kvarts. Sykdommen rammer først og fremst personer som arbeider innen bygg-, støperi, gruve- og steinindustrien. Bruk åndedrettsbeskyttelse hvis ikke kvartsinnholdet kan holdes under grenseverdien 0,1 mg / m3. Åndedrettsbeskyttelsen skal minimum være av typen halvmaske med P3-filter som er effektiv mot kvartsdamp.
Hvis fargen er løsemiddelbasert, må du bruke brunt A-filter SR 217 A1 eller SR 218 A2 kombinasjon med partikkelfilter SR 510 P3 R samt forfilter SR 221.

Still spørsmål til teknisk støtte her!

Vi vil svare så raskt vi kan. For spørsmål om valg av filter ber vi deg legge ved sikkerhetsdatabladet eller CAS-nummeret.